Nøkkelinformasjon

SELGER
Eiendomsutvikling Øst AS – utvikler tomteområdet
Norgeshus Mesto – Fritidsbolig

EIENDOMMEN
Prosjektet som totalt består av 23 tomter, skal føres opp på gnr: 78 bnr: 4 i Bamble kommune.

TOMTEAREAL
Tomtene er oppmålt men avvik på +/- 5 % kan forekomme. Uten at dette gir endring i pris.

UTOMHUS
Utearealet grovplanert med stedlige masser.

OFFENTLIGE TILLATELSER
Det vil søkes kommunen om tillatelse til tiltak for hver enkelt fritidsbolig. Det tas forbehold om offentlig godkjenning.

FERDIGATTEST
Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe brukstillatelse og ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

PARKERING
Alle fritidsboligene vil få 1 biloppstillingsplass tilhørende hver tomt. Dette vil være på parkeringsplass på feltet. Vei og parkeringsavgift vil være 1900,- pr år. Det er mulig å leie en ekstra parkeringsplass for kr. 990 pr. år. Gjesteparkering vil bli opparbeidet.

REGULERINGSPLANER/REGULERINGSBESTEMMELSER
Eiendommen ligger i regulert område med detaljregulering for Sandvikalandet i Bamble kommune, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.09.2016. reguleringsendring av gjeldende plan id 243 Sandvikalandet (kjerra)

VEI, VANN OG AVLØP
Offentlig vann og kloakk.

KONSESJON
Skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut.

ORGANISERING
Tomtene er selveiet, det vil bli pliktig medlemskap i veilag, vannlag og velforening og evt. bryggelag.

ØVRIGE MULIGE KOSTNADER
Det må regnes med en kostnad for bruk av vei og parkering som nevnt under punktet parkering. Dette vil dreie seg om ca. kr. 1900,- pr. år for den 1. plassen og kr. 990,- per år for bil nr. 2. Sandvilklandet vann og avløp. Det vil tilkomme et gebyr for vann og avløp på ca kr. 1000- 2000 kr pr år. Dette vil være en velforeningsavgift.

BRYGGEPLASS
Det vil være mulighet for å kjøpe rett til å leie bryggeplass for 10 år av gangen. Båtplass 3 meter lysåpning ca 2,6: innskudd kr. 55 000,- årlig leie kr. 3 500,- Båtplass 3,5 meter lysåpning ca 3,1: innskudd kr. 85 000,- årlig leie kr. 4 300,- Bryggeanlegget vil bli etablert i 2022/23 Det vil bli mulighet for en bryggeplass pr. hytte

TOTALPRIS
Totalprisen på fritidsboligen består av tomtepris + omkostninger samt pris på hytte. Se prislisten. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten.